Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės

Civilinės aviacijos administracija parengė įsakymo projektą dėl bepiločių orlaivių
naudojimo taisyklių patvirtinimo.

Informacijos šaltinis: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=175599&p_query=&p_tr2=&p_org=2488&p_fix=y

Pareikškite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto: Reikšti pastabą

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrąsias bepiločių orlaivių naudojimo taisykles, skrydžių vykdymo jais sąlygas bei tvarką, šiems orlaiviams taikomus techninius reikalavimus bei atitinkamų leidimų ir išimčių suteikimo tvarką.

2. Šios taisyklės taikomos visiems Lietuvos Respublikos oro erdve skrydžius vykdantiems bepiločiams orlaiviams, kurių maksimali kilimo masė yra nuo 200 g iki 150 kg bei šių orlaivių valdytojams.

3. Šių taisyklių reikalavimai, neatsižvelgiant į šių taisyklių 2 punkto nuostatas, netaikomi:

3.1. lynu valdomiems bepiločiams orlaiviams (t.y. ratu skrendantiems orlaiviams, kurių padėtis ir aukštis reguliuojami pritvirtintais fiksuoto ilgio lynais, kuriuos laiko modelio skrydį valdantis asmuo);

3.2. bepiločiams pririštiems balionams ir aitvarams, nepakylantiems aukščiau nei 100 metrų nuo žemės;

3.3. visiems skrydžiams bepiločiais orlaiviais, kurie vyksta uždarose patalpose.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

bepilotis orlaivis – tai bet kuris orlaivis be įgulos, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu arba kurio skrydis valdomas automatiškai;

psichotropinės medžiagos –alkoholis, opioidai, kanabinoidai, raminamieji (migdomieji) vaistai, hipnotikai, kokainas, psichostimuliuojamosios ir haliucinogeninės medžiagos, lakūs skysčiai. Prie šių medžiagų kava ir tabakas nepriskiriami;

uždara patalpa – tai stacionariomis pertvaromis nuo išorės atskirta patalpa.

5. Asmenys, valdantys bepiločių orlaivių skrydžius yra laikomi bepiločio orlaivio valdytojais. Valdytojai yra atsakingi už bepiločių orlaivių valdymą pagal šias taisykles ir vykdo orlaivio vado funkcijas.

6. Draudžiama valdyti bepilotį orlaivį vartojus kokių nors žmogaus galimybes ribojančių psichotropinių medžiagų, taip pat sergant, labai pavargus ar esant kitoms panašioms priežastims, dėl kurių jis negali tinkamai atlikti savo pareigų.

7. Bepiločių orlaivių valdytojai privalo būti susipažinę ir laikytis teisinių dokumentų, reglamentuojančių skrydžių saugą Lietuvos Respublikos oro erdvėje, reikalavimų. Šių teisės aktų sąrašas skelbiamas CAA interneto tinklapyje.

8. Bepiločio orlaivio valdytojas asmeniškai atsako, kad orlaivis būtų techniškai tvarkingas. Prieš kiekvieną skrydį valdytojas privalo patikrinti visų orlaivio valdymo elementų ir jėgainės darbą. Jeigu valdytojui kyla abejonių dėl orlaivio techninės būklės – skrydį vykdyti griežtai draudžiama.

II. Skrydžių vykdymas BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS

9. Vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė yra iki 25 kg, galima laikantis šių reikalavimų:

9.1. skrydis pradedamas ir baigiamos dienos metu;

9.2. skrydžių bepiločiais orlaiviais nedraudžia vietos savivaldybė ir jie vykdomi laikantis jos nustatytų sąlygų bei reikalavimų (jeigu jos nustatytos);

9.3. draudžiama skraidinti orlaivį nematant jo vizualiai, neįžiūrint jo skrydžio krypties ir padėties, ir bet kokiais atvejais toliau kaip 500 m nuo fizinės valdytojo buvimo vietos;

9.4. draudžiama skristi virš didelių miestų tankiai gyvenamų rajonų, miestų, gyvenviečių, miestelių arba žmonių sambūrio atvirose vietose;

9.5. skrydžio metu išlaikomas saugus atstumas tarp bepiločių orlaivių.

10. Valdomoje ir nevaldomoje oro erdvėje bepiločių orlaivių skrydžiams iki 400 pėdų (120 metrų) nuo žemės paviršiaus leidimų gauti nereikia.

11. Bepiločių orlaivių skrydžiams virš 400 pėdų (120 metrų) reikia gauti išankstinį CAA leidimą (priedas Nr. 1) ir skrydžius vykdyti laikantis leidime nustatytų sąlygų.

12. Skrydžiams valdomoje oro erdvėje virš 400 pėdų (120 metrų) būtina oro eismo paslaugų teikėjui pateikti skrydžio planą ir gauti jo leidimą.

13. Pilotuojamas orlaivis visada turi pirmenybę prieš bepilotį orlaivį. Draudžiama skristi sudarant pavojų kylantiems ir tūpiantiems orlaiviams iš / į aerodromo.

14. Skrendant daiktai, įvairios medžiagos arba skysčiai gali būti išmetami arba purškiami iš bepiločio orlaivio tik laikantis CAA nustatytų sąlygų ir pagal atitinkamo oro eismo paslaugų teikimo padalinio informaciją, rekomendaciją ir (arba) leidimą.

15. Visais atvejais draudžiama vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais:

15.1 5 jūrmylių (apie 10 km) spinduliu nuo Lietuvos Respublikos tarptautinių Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių oro uostų aerodromų kontrolinių taškų (priedas Nr. 2);

15.2 3 jūrmylių (apie 5 km) spinduliu nuo kito, nei 15.1 punkte išvardyto aerodromo kontrolinio taško, kai aerodromo eismo zonoje skraido pilotuojami orlaiviai, išskyrus, kai gautas aerodromo naudotojo raštiškas sutikimas;

15.3 specialios veiklos oro erdvėje, jei ši oro erdvė nėra išskirta bepiločių orlaivių skrydžiams arba dėl skrydžio joje nebuvo gautas atitinkamas šios erdvės naudotojo leidimas.

16. Specialios veiklos oro erdvėje bepiločių orlaivių skrydžius galima vykdyti tik gavus išankstinį šios oro erdvės naudotojo leidimą. Specialios veiklos zonos nustatomos pagal 2004 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 285 patvirtintų Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 42-1379) 17 ir 18 punkto nuostatas.

17. Bepiločių orlaivių, kurių maksimali kilimo masė yra nuo 25 kg, skrydžiams būtina gauti išankstinį CAA leidimą (priedas Nr. 1), kuriame nurodytos tokiam skrydžiui taikomos sąlygos, orlaiviui taikomi tinkamumo skraidyti reikalavimai bei specialūs kvalifikaciniai reikalavimai tokio orlaivio valdytojui.

18. Prieš skrydį bepiločio orlaivio valdytojas privalo susipažinti su visa skrydžiui atlikti reikalinga informacija, teisės aktų reikalavimais, vietos savivaldybės reikalavimais, meteorologine situacija (reikalui esant ir prognoze).

III. IŠIMTYS

19. Bepiločių orlaivių valdytojai gali kreiptis į CAA su prašymu suteikti išimtį nuo bet kurių iš šių taisyklių 9 punkte nustatyto reikalavimo, jeigu jie gali pagrįsti atitinkamą skrydžių saugos lygį alternatyviomis priemonėmis. Paraiškos forma pateikta priede Nr. 3.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Šios taisyklės nustato tik minimalius skrydžių saugos reikalavimus vykdant skrydžius bepiločiais orlaiviais, bei neatleidžia bepiločio orlaivio valdytojo nuo bet kokios formos teisinės atsakomybės prieš kitus asmenis, jeigu bus pažeistos šių asmenų teisės ir teisėti interesai.

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas